21 Định luật về Lãnh đạo của John C. Maxwell

Một chủ Doanh nghiệp 15 năm vẫn nhận mình là quản lý,  một Chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp, trong câu chuyện của bạn vẫn dùng danh xưng là “sếp” tức là quản lý, chưa nhận mình là lãnh đạo, Trong trường học, không ai dậy bạn nghề làm...